Се одржа деветтата седница на Советот на општина Долнени

Денеска на ден 12.03.2018год со почеток во 12часот советот на општина Долнени ја одржа деветтата седница со следниот :

       Дневен ред 

 1. Усвојување на Записникот од Осматта седница на Советот на општина Долнени.
 2. Завршна сметка на буџетот на општина Долнени за 2017 година.
 3. Изјава дека општина Долнени ги исполнуа следните услови.
 4. Одлука за давање согласност и овластување за измирување односно пренасочување на средставата од буџетската сметка на Општина Долнени
 5. Одлука за давање согласност и овластување за потпишивање на Договор и за грант согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 меѓу Р . Македонија и Европска инвецстициона банка.
 6. Иницијатива за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Долнени и општина Кичево.
 7. Утврдување на предлог за вооспоставување на меѓуопштинска соработка.
 8. Одлука за избор и именување на членови во Комисијата за воспоставување на меѓуопштинска соработка.
 9. Иницијатива за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Долнени и општина Кривогаштани.
 10. Утврдување на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка.
 11. Одлука за избор и именување на членови во Комисијата за воспоставуање на меѓуопштинска соработка.
 12. Одобрување на завршната сметка на ЈКП  ” ДОЛНЕНИ ” – Долнени.
 13. Усвојување на програмата за работа на  ЈКП  ” ДОЛНЕНИ ” – Долнени.
 14. Одлука за утврдување на цената на водата ,согласно регулаторна комисија.
 15. Одлука за одобрување на архитектонско-урбанистички програми.

Сите точки од дневниот ред едногласно беа усвоени од страна на советот.

This slideshow requires JavaScript.

Р.Хасановиќ

Сподели