Совет на општина Долнени – Реизбор во управните одбори

Денес со почеток во 12часот во салата за состаноци во општина Долнени се одржа единасетатта седница на совет со следниот дневен ред

1.Усвојување на Записникот од десетатта седница на Советот на општина Долнени.

2.Годишен план за вработување на општина Долнени за 2018 и 2019година.

3.Одлука за делегирање на членови во управните одбори во Здравствен дом Прилеп и Крушево и Прилепско поле.

4.Програма за работа во областа на располагањето со Градежното земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Долнени за 2018година.

5.Одлука за утврдување на реонизација на основните училишта во општина Долнени.

6.Разно

Сите точки од дневниот ред едногласно беа усвоени од страна на советот 

Во третатта точка на дневниот ред во одлуката за делегирање на членови во управните одбори во Здраствен дом Прилеп беше предложена и избрана Тања Трајческа во управниот одбор на здраствен дом Крушево на претходната седница беше избран Гијан Шерифоски и во управниот одбор на Прилепско поле беше избрана Фатмина Дурмоска меѓутоа на денешната седница дојде до измена така што Гијан Шерифоски го ставија во управниот одбор на Прилепско Поле,а во управниот одбор на здраствен дом Крушево беше предложен и избран Иљаз Елезоски а од игра отпадна односно го поништија изборот на Фатмина Дурмоска за управниот одбор на Прилепско Поле.

 

 

Руждија Хасановиќ

Сподели